Yangından Korunma Yönetmeliğinde Hangi Kelime Neyi İfade Eder

Binaların yangından korunma yönetmeliği uzun zaman sürecinde bir çok yangın danışmanı nın bir araya gelerek, oluşturdukları, binaların yangın risklerini önlemeye yönelik oluşturulan yönetmeliğin adıdır.

Peki bu yönetmelikte hangi kelime hangi anlama geliyor ? sizler için araştırdık..

 

 Bu Yönetmelik;  Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, Yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını, kapsar.

Karada ve suda, sürekli veya geçici, resmî veya özel, yeraltı veya yerüstü inşaatı ile bunların ilâve, değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli tesisler bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından yapı sayılır ve bu tesisler hakkında bu Yönetmeliğe göre işlem yapılır. Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılan yapı, bina ve tesisler ile eğitim ve tatbikat alanlarında uygulanacak yangın önlemleri, bu Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak yapının özelliklerine göre Millî Savunma Bakanlığınca; nükleer tesisler ile ilgili yangın güvenlik tedbirleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca belirlenir.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

 • Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,
 • Acil durum ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibi,
 • Acil durum planları: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planları,
 • Acil durum asansörü (İtfaiye asansörü): Binalarda bulunan, kullanımı doğrudan yangın söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında bulunan ve ek korunum uygulanmış olan özel asansörü,
 • Açık arazi işletmesi: Tabiat şartlarına açık olan ve otopark, tank sahaları, hurda sahaları, kimyevi madde, kereste deposu, piknik alanı ve turistik tesis gibi amaçlarla kullanılan muhtelif büyüklükteki arazi işletmesini,
 • Alevlenme noktası: Isınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklığı,
 • Apartman: İçinde bağımsız mutfak ve banyoya sahip en az üç mesken bulunan binayı,
 • Atrium: İki veya daha çok sayıda katın içine açıldığı, merdiven yuvası, asansör kuyusu, yürüyen merdiven boşluğu veya su, elektrik, havalandırma, iklimlendirme, haberleşme, tesisat bacaları ve şaftlar hariç, üstü kapalı geniş ve yüksek hacmi,
 •  Basınçlandırma: Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekânlarındaki basınca göre daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemini,
 • Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafeyi veya imar planında ve bu Yönetmelikte öngörülen yüksekliği,
 • Bodrum katı: Su basman kotunun altında inşa edilen, kısmen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan katı,
 • Çıkmaz koridor mesafesi: Mekân içerisinden mekânın koridora bağlanan kapısına kadar olan mesafe göz önüne alınmaksızın, kaçışta, mekânların bağlı olduğu koridorun en uzak noktasından koridor boyunca bir çıkışa veya iki yönde kaçış imkânına sahip olunan noktaya kadar olan mesafeyi,
 • Duman haznesi: İçinde dumanın toplanması amacıyla tavanda tasarlanan hacmi,
 • Duman kontrolü: Yangın hâlinde duman ve sıcak gazların yapı içindeki hareketini veya yayılımını denetlemek için alınan tedbirleri,
 • Duman perdesi: Yükselen dumanın yanal yayılımını sınırlamak amacıyla tavanda sabit konumda, uzaktan kapatılabilen veya bir algılayıcı uyarısıyla kapanan, yangına karşı dayanıklı bölücü perdeyi,
 • Duman tahliyesi: Dumanın yapının dışına kendiliğinden çıkmasını veya mekanik yollarla zorlamalı olarak atılmasını,
 • Duman yönlendirme bacası: Yangın hâlinde, dumanların istenilen yöne çekilerek yangının genişlemesini önlemeye yönelik bacaları,
 • EN: Avrupa standartlarını,
 • Güvenlik bölgesi: Binadan tahliye edilen şahısların bina dışında güvenli olarak bekleyebilecekleri bölgeyi,
 • Islak borulu sprinkler yağmurlama sistemi: Boruları sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemini,
 • İlgili standart: Türk standartlarını, bu standartların olmaması hâlinde Avrupa standartlarını, Türk veya Avrupa standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartları,
 • Kademeli yatay tahliye: Kullanıcıların yangından uzaklaşarak aynı kat seviyesinde yer alan yangın geçirimsiz komşu kompartımana sığınmasını,
 • Acil durum aydınlatması: Olağan aydınlatma devrelerinin kesintiye uğraması hâlinde, armatürün kendi gücüyle veya ikinci bir enerji kaynağından beslenerek sağlanan aydınlatmayı,
 • Kaçış (Yangın) merdiveni: Yangın hâlinde ve diğer acil hâllerde binadaki insanların emniyetli ve süratli olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına karşı korunumlu bir şekilde düzenlenen ve tabiî zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan merdiveni,
 • Kaçış uzaklığı: Herhangi bir katta bir mekân içinde durulabilen en uzak noktada bulunan bir kullanıcının kendisine en yakın kat çıkışına kadar almak zorunda olduğu yürüme yolunun uzunluğunu,
 • Kaçış yolu: Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina son çıkışına giden yollar dâhil olmak üzere binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamını,
 • Kamuya açık kullanım: Binanın, herkesin giriş ve çıkışına açık olarak kullanılmasını,
 • Kamuya açık bina: Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri, açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binaları,
 • Konut: Ticari amaç gözetmeksizin bir veya birçok insanın iş zamanı dışında barınma, dinlenme ve uyuma amacıyla ikamet ettiği, imar planında bu amaca ayrılmış olan yeri,
 • Kullanıcı yükü: Herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas alınan belirli bir bölümünde bulunma ihtimali olan toplam insan sayısını,
 • Kullanıcı yük katsayısı: Yapılarda kişi başına düşen kullanım alanının metrekare cinsinden m2/kişi olarak ifadesini,
 • Kuru boru sistemi: Normalde içinde su bulunmayan, yangın hâlinde itfaiyenin zemin seviyesinden su basabileceği boruyu,
 • Kuru borulu yağmurlama sistemi: Çalışma öncesi, kontrol vanasından sonraki boru hattı, basınçlı hava veya inert gaz ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemini,
 • Korunumlu koridor veya hol: Bitişik olduğu mekânlardan yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla ayırılmak suretiyle yangın etkilerinden korunmuş koridoru veya holü,
 • Korunumlu merdiven: Yangına karşı dayanıklı bir malzeme ile çevrili veya yangından etkilenmeyecek şekilde düzenlenen merdiveni,
 • Mevcut yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan yapı, bina, tesis ve işletmeyi,
 • Ortak merdiven: Birden çok sayıda kullanım birimine hizmet veren ve kaçış merdiveni olarak da kullanılabilen bina merdivenini,
 • Sertifika: Herhangi bir ekipman, malzeme veya hizmet için, Türk Standartları Enstitüsü veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul gören uluslararası bir onay kuruluşu tarafından test edilerek verilen ve ilgili standartlara uygunluğu gösteren belgeyi,
 • Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG): Petrolden ve doğalgazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonları veya bunların karışımını,
 • Site: Herhangi bir şekilde çevresinden ayrılan ortak kullanım alanları, güvenlik teşkilatı ve sistemleri ile yönetim bütünlüğü olan konut veya işyeri topluluğunu,
 • Son çıkış: Bir yapıdan kaçış sağlayan yolun yapı dışındaki yol ve cadde gibi güvenlikli bir alana geçit veren bitiş noktasını,
 • Sulu boru sistemi: Sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan boruyu,
 • Tek yönlü kaçış mesafesi: Bir mekân içindeki kişilerin sadece tek bir yönde hareket ederek bir çıkışa veya alternatifli iki yönde kaçış imkânına sahip olduğu noktaya kadar olan mesafeyi,
 • TS: Türk Standartları Enstitüsünce yürürlüğe konulmuş Türk standartlarını,
 • Yağmurlama (sprinkler) sistemi: Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve gelişen yangını itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacı ile kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistemi,
 • Yangına karşı dayanım (direnç): Bir yapı bileşeninin veya elemanının yük taşıma, bütünlük ve yalıtkanlık özelliklerini belirlenmiş bir süre koruyarak yangına karşı dayanmasını,
 • Yangına tepki: Belirli şartlar altında bir ürünün yangına maruz kaldığında gösterdiği tepkiyi,
 • Yangın bölgesi (zonu): Yangın hâlinde, uyarı ve söndürme tedbirleri diğer bölümlerdeki sistemlerden ayrı olarak devreye giren bölümü,
 • Yangın kesici: Bina içinde, yangının ve dumanın ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran, yatay veya düşey konumlu elemanı,
 • Yangın duvarı: İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden ayrılması gereken hâllerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran düşey elemanı,
 • Yangın güvenlik holü: Kaçış merdivenlerine yangının ve dumanın geçişini engellemek için yapılacak bölümü,
 • Yangın kapısı: Bir yapıda kullanıcılar, hava veya nesneler için dolaşım imkânı sağlayan, kapalı tutulduğunda duman, ısı ve alev geçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapı, kapak veya kepengi,
 • Yangın kompartımanı: Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölgeyi,
 • Yangın perdesi: Korunması gereken nesne, ürün veya alt yapının yangına karşı korunması veya ısının yatay veya düşey olarak yayılmasını engellemek maksadıyla kullanılan özel donanımlı bariyerleri,
 • Yangın tahliye projesi: Mimari proje üzerinde, kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum asansörlerinin, yangın dolaplarının, itfaiye su verme ve alma ağızlarının ve yangın pompalarının yerlerinin renkli olarak işaretlendiği projeyi,
 • Yangın türü: Yanmakta olan maddeye göre;
 • A sınıfı yangınlar: Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddeler yangınını,
 • B sınıfı yangınlar: Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı maddeler yangınını,
 •  C sınıfı yangınlar: Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddeler yangınını,
 • D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını,
 • Yangın yükü: Bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen ve MJ/m2 olarak ifade edilen büyüklüğü,
 • Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Yapı sorumluları: Yapım işlerinde görev alan yapı müteahhidi, proje müellifi, tasarımcı, şantiye şefi ve yapı denetimi kuruluşunu,
 • Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliğini,
 • Yüksek bina: Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binaları,
 • Yüksek tehlike: Yüksek tehlike sınıfına giren maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı yerleri,
 • Dış yüzey cephe kaplaması: Yapıyı dış etkenlere karşı koruyan yapının taşıyıcı sisteminin ve duvarlarının malzeme veya farklı malzeme katmanlarından oluşan sistem ile kaplanmasını,
 •  Gaz dedektörü: İlgili standardına uygun elektrik kesilmesine karşı kendinden bataryalı algılama ve uyarı cihazını,
 • Geleneksel cephe kaplaması: Bir yapıda taşıyıcı sistemi ve/veya dış duvarları oluşturan yapı elemanlarının, arada havalandırma boşluğu teşkil edilmeyecek şekilde çeşitli yapı malzemeleri kullanılarak kaplanmasını,
 • Giydirme cephe: Binanın taşıyıcı sistemine kendine ait bir konstrüksiyon yardımı ile asılı olarak yapının kabuğunu oluşturan, binanın yükünü almayan, önceden üretilmiş değişik malzemelerden oluşan dış duvarları,
 • Yapı malzemeleri: Bina ve diğer inşaat işleri de dâhil olmak üzere, bütün yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacı ile üretilen bütün malzemeleri, ifade eder.

 

 

Z Tipi Yangın Merdiveni

Z tipi yangın merdiveni , yangın ekipmanları konusunda sıkça duyulan isimlerden birisidir. Çoğu kişi, adını duyduğu zaman Z tipi yangın merdiveni nedir diye merak etmektedir. Yangın merdiveninin bağlantı araçları ve zeminin birlikte görüntüsü ”Z” harfine benzediği için, Z tipi yangın merdiveni adıyla anılmaktadır. Hem güvenlik hem de son günlerde yapılan yasal düzenlemelere bağlı olarak Z tipi yangın merdiveni, en çok talep gören yangın merdiveni türüdür. Sağlamlığı ve kalitesi, karşıdan bakıldığında bile net şekilde belli olan ürünler, binalar için adeta bir can yeleğidir. Aslında z şekli dışında düşünürsek düz kollu yangın merdiveni de diyebiliriz. Öbür yangın merdiveni türlerine göre çok daha güvenli ve kullanışlıdır.

Z tipi yangın merdivenleri, kalite ve montaj açısından daha sağlamdır. Montaj elemanları daha fazladır ve sağlam şekilde binaya montajı yapılır. Kalabalık alanda en kolay tahliyeyi sağlayacak genişlikte üretilebilir. Z tipi yangın merdiveni temin ederken sadece güvenlik değil, binayla uyumluluğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Firmamızla, yangın merdiveni imalatı için iletişime geçtiğinizde, binanın görüntüsünü bozmadığı gibi dış görünüme daha da bir estetiklik kazandıracak z tipi yangın merdiveni temin edebilirsiniz. Z tipi yangın merdiveni imalatı firmamız tarafından, sıradan bir kapı imalatı şeklinde değil, yasal düzenlemelere bağlı kalacak şekilde kaliteli ve estetik olarak yapılmaktadır. Konut sayısının önlenemez şekilde artmasına paralel olarak yangın merdiveni ihtiyacının zirveye çıktığı İstanbul’da, z tipi yangın merdiveni imalatı için firmamızdan destek alabilirsiniz. Kaliteli, ekonomik, her ihtiyaca uygun özel çözümler ve profesyonel işçilik, firmamızın çalışma prensibinin temelini oluşturmaktadır.

Z tipi yangın merdiveni üretiminde çalışanlarımız, müşterilerinin can güvenliğini ön planda tutmaktadır. Üretim için öncelikle proje çizilmekte ve projeye uygun doğru üretim yapılmaktadır. Z tipi yangın merdiveni başta olmak üzere diğer yangın merdiveni türleri ve her türlü yangın ekipmanları, firmamızın uzmanlık alanıdır. Z yangın merdiveni için Başarı Yangın dan fiyat teklifi alınız. 0216 621 98 42

Yangın Merdiveni Özellikleri

Yangın merdiveni için kullanılacak profillerin kesit kalınlığı, sacın özelliği, merdiven genişliği ve yüksekliği, sahan genişliği vb.özellikler ilgili Yönetmelik’te tanımlanmıştır. Örneğin; yangın merdiveni basamaklarının baklavalı sactan yapılması gerektiği Yönetmelik’te açıkça tanımlanmıştır.

Merdivenler acil durumlarda kaçış için kullanılacağından kayma ve düşmeyi önleyici malzemeden yapılması uygun olmaktadır. Tüm katlarda yangın kapıları, merdivenlere açılırlar. Yangın merdivenlerinin etkili kullanılabilmesi için kapı önlerinde merdivene ulaşmayı engelleyen birşeylerin olmaması ve merdivenlerin istifleme, depo alanı olarak kullanılmaması gerekir. Ancak müfettişlerin yaptığı saha incelemelerinde görülmüştür ki, yangın merdivenleri işyerleri ve konutların yer aldığı apartmanlarda bir ardiye alanı gibi kullanılmaktadır. Merdivenlerin personel tarafından etkili olarak kullanılabilmesi için, yıl içinde düzenlenen tatbikatlarla yangın sırasında davranış biçimlerinin nasıl olması gerektiği konusunda personele bilinç kazandırılmalıdır. Bu bilincin kazanılması, alışkanlık oluşturulması için tatbikatlar belirli bir program dahilinde tekrarlanmalıdır. Yangın merdiveni binaların tüm katları ile bağlantılı olmalı ve hiç kesintisiz zemine kadar uzanmalıdır. Yani binanın en üst katında olan bir kişi, acil durumda bir engelle karşılaşmadan zemin kata erişebilmelidir. Yangın esnasında engellerle karşılaşılması hayati durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Ülkemizde yapılan en önemli uygulama hatalarından bir tanesi, yangın merdiveninin zemin katında yer alan kapısını sürgülemek ve asma kilit asılmasıdır. Acil durumda sürgü açılmayabilir, sıkışabilir ve alt kata kadar inmeyi başaran kişiler orada mahsur kalabilir. O nedenle bu kapı hiçbir şekilde kapalı tutulmamalıdır.

Yangın merdivenleri ekseriyetle açık alanda durduklarından yaz ve kış doğa şartlarına maruz kalırlar. Merdivenin pas tutmasını, bozulmasını engellemek için astar boya üzerine epoksi boya kaplanır. Epoksi kaplama dış ortam koşullarına karşı koruma sağlar. Yangın merdiveninin yangına dayanım süresini artırmak için galvanize kaplama yapılır. Yangın merdivenlerinde z tipi veya dairesel merdiven tipi olmak üzere iki farklı model vardır. Merdivenler genelde binaların servis merdivenlerine alternatih olan yan cephesine veya arka kısmına konulur. Yangın merdiveni imalatı için iletişim sağlamanız yeterlidir.

Yangın Sprink Hesabı

Yangın Sprink Hesabı yapılırken bazı yönetmeliklere göre yapılır. Binaların tehlike sınıfları var. Sprinklere su veren sistemlerde hangi boru çaplarının kullanılacağı hesaplanmalıdır. Hafif ve orta tehlike arz eden alanlar için, 2 sprink için 1 inç, 3 sprink için 4 inç, 10 sprink için 2 inç boru kullanılır. Bir sprinkin etki alanı 12 metre karedir. 120 metre karelik bir alanda 10 adet sprink kullanılabilir.

Yangın Sprink hesabı yapılırken boru sürtünme katsayısı düzeltme katsayıları boru çapları sprink adeti gibi faktörler hesaba katılır. Yangın Sprink Hesabı Detaylı projelendirme işleri için firmamızı arayarak, yangından korumak istediğiniz alan için bilgi alabilirsiniz. Projelendirilecek alan için, gerekli malzeme seçimi dikkatli bir mühendislik projesi ister. Firmamızda en ince ayrıntısına kadar;

 • Gerekli sprink sayısı
 • Gerekli Sprink modelleri
 • Pompa hesapları
 • Boru çapı hesapları
 • Direnç kayıpları

Gibi hesaplar yapıldıktan sonra montaj işlemine başlanır. Yangın sprinkleri çok farklı şekillerde ve amaçlarda üretilirler mesela depolar için ayrı, hastaneler için ayrı, deprem bölgesinde olan yerler için ayrı tasarlanır.

Yangın Sprink Firmaları

Yangın Sprink Firmaları arasında yer alan İstanbul’daki güvenlik sistemleri alanında en güvenilir firmalardan biri olan firmamızda dünya standartlarında yangın söndürme algılama sistemleri satış ve montajı yapılmaktadır. Yangın tehlikesinin olma ihtimalinin yüksek olduğu otellerde rezidanslarda okullarda yurtlarda hastanelerde hafif tehlike sınırları arasında yer alan bütün yerlerde çeşitli boru çaplarında ve çeşitli pompa kapasitelerinin de yangın söndürme sistemleri projelendirme satış ve montaj hizmetleri vermekteyiz. Yangın Sprink Firmaları arasında yer alan firmamızda tüm sprink projelendirme hizmetleri profesyonel olarak verilmektedir.

Yangın sprinkleri uygulama alanları Otel konut Ve Ofis olan farklı Spring modellerimiz vardır ,bu modeller teknik özellik olarak 68 derece ile 79 derece arasında devreye girer. Beyaz boyanmış pirinç kromajlı modellerdir. Kış aylarında yangın tehlikesi olduğundan ve suyun 0 derecenin altında olması tehlikesine karşılık olarak üretilen kuru tip sprinkler hava sıcaklığı sıfırın altına düşse dahi çalışmaya devam ederler. sıcaklık normalin üzerine çıktığında 69 derece gibi bir dereceye geldiğinde hemen devreye girerler ve su fışkırtmaya başlarlar çeşitli farklı tiplerden renkli boyalarla dizayn edilen bu sprinklerin çalışma sıcaklıkları 68 derece ile 141 derece arasında olabilir.  Kromdan ya da pirinçten imal edilen bu sprinklerin tepki karakterleri, süreleri hızlı tepkili veya standart  olarak değişebilmektedir. Takılacak alana estetik uyum sağlayabilecek şekilde farklı renklerde tasarlanan sprinkler, Yangın Sprink Firmaları arasında en önde gelen firmamız tarafından sağlanır.

Camlı Yangın Kapısı

Yangın kapıları da her sektörde olduğu gibi sürekli kendisini yenilemekte ve son teknolojiden son derece olumlu olarak faydalanmaktadır. Özel binalara ve mekanlara yönelik imal edilen camlı yangın kapısı ise kullanılan yanmaz cam sayesinde hem dayanıklılık hem de estetik açıdan kullanışlı olması nedeniyle bu duruma en güzel örneği teşkil eder. Camlı yangın kapısı dayanıklı çelik yanmaz çerçeve üzerine (E) sınıfı yangına dayanıklı cam monte edilerek üretilir. Özel üretim fitilleri ile de yangın esnasında dumanı da bloke eder ve sızdırmazlığıyla insanları zehirlenmelere karşı da korur.

Camlı Yangın Kapısı Özellikleri

Camlı yangın kapısı ısıya dayanıklı olarak özel üretilen borosilikat camlar kullanılarak dizayn edilirler. Son derece hafif olmaları dayanıklılıklarını etkilemediği gibi konstrüksüyon ve nakliye sırasında önemli bir avantaj sağlar. Beş ila on iki mm arasında değişken olabilen kalınlıkları sayesinde 120 dakikaya kadar yangına karşı dayanıklılık gösterebilir, şeffaflıkları nedeniyle de yangın esnasında görüş alanı açısından avantaj sağlarlar. Estetik oluşları ise müşteriye farklı bir konfor sunmaktadır. Camlı yangın kapısı, özellikle kafe ve restoranlarda, bölme duvarlarda, bina cephelerinde, çatı ve teraslarda gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

Teknik Hacim Kapısı

Yangın kapıları düzenlenmiş olan yasal mevzuatlarla, gerek alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatrolar, okul ve hastaneler gibi kamuya açık alanlarda gerek çok katlı binalarda ve iş merkezlerinde bulundurulması zorunlu tutulan en önemli güvenlik unsurlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde yukarıda saydığımız tüm gelişmiş binalar mutlaka sistem odalarından yönetilir ve aynı zamanda tüm bu binalarda elektrik odası, jenaratör odası gibi sistemin aksamadan işletilmesi için son derece büyük öneme haiz bölümler bulunur. Bilgisayar sistemleri gibi ısı, nem ve darbelere karşı korunması elzem teşkilatlar için tüm bu odaların teknik hacim kapısı ile daha korunaklı hale getirilmesi oldukça önemlidir. Teknik hacim kapısı, alevi, dumanı ve ısıyı belirli süre geçirmezlik özelliğine sahiptir.

Teknik Hacim Kapısı Özellikleri

Sistem Odaları için üretilen teknik hacim kapısı mutlaka yangınlarda oluşan tehditlere karşı dayanıklı olarak galvanizli çelikten imal edilmelidir. Galvanizli çeliğin en önemli özelliği gerek ısıya gerekse basınca belirli bir süre dayanabilmesidir. Ayrıca korozyona karşı da son derece dirençli olan işlenmiş çelik, çok daha uzun ömürlü olacaktır. Gaz sızdırmaz özel fitillerle desteklenen teknik hacim kapıları, su geçişkenliğine, neme ve sese karşı da yalıtım sağlarlar.

Yangın Merdiveni İmalatı

 Yangın merdiveni, günümüzde konut sayısının şaşırtıcı biçimde artmasına bağlı olarak en önemli ihtiyaçlardan birisi haline gelmiştir. Ayrıca, binalarda güvenlik açısından yangın merdiveni bulunması da yasal bir zorunluluktur. Yangın merdiveni, olası bir yangın riskine karşı alınması gereken ilk önlemdir. Çünkü, yangın anında olay yeri en güvenli şekilde bu merdivenler kullanılarak terkedilebilir.

Yangın merdiveni imalatı üzerine profesyonel ekip ve kaliteli malzeme ile yasalara uygun kurumsal hizmet veren firmamızdan, binanıza uygun çözümlerde destek alabilirsiniz. Gerek ürün kalitesi gerekse modern yapılara uygun tasarımla, yangına karşı etkili önlem almanın avantajını yaşayabilirsiniz. Yangın merdivenleri, güvenli tahliye için keşif sonrası üretilmektedir. Binada bulunan insan sayısı, binaların kaç katlı olduğu ve en kolay hangi yönden dışarı çıkılabileceği gibi etkenlere göre üretim yapılmaktadır. Merdivenlerimiz, binada yaşayan kişilerin, panikleyip herhangi bir kaza yaşamadan rahat şekilde dışarı çıkmasını sağlayacak özelliktedir. Yasalarda belirtilen özelliklere göre üretim yaptığımızdan insanlar, yangının alev, duman ve ısı gibi olumsuz etkilerinden zarar görmeden binadan çıkabilirler. Binanın hızlı şekilde boşaltılması, yangına müdahale edilmesini de çabuklaştırır. Profesyonel bir yangın merdiveni olarak önceliğimiz, insanların can güvenliğidir. Yangın ve ani oluşan olağanüstü durumlarda, insanların olabilecek en kısa sürede dışarı çıkabilmesi için doğru projelendirme ile üretim yapıyoruz. Teknolojik gelişmelerin yakından takipçisi olarak, ihtiyaçlara en uygun çözümleri en ekonomik fiyatlarla sunmak için çaba gösteriyoruz. Yangın gibi önemli bir riske karşı uygun fiyatlarla profesyonel önlemler almak, güvenli bir yaşamın temelini oluşturmaktadır.

  Yangın merdiveni üretimi, mesleki bilgisi yüksek olan elemanlarımız tarafından, her aşaması büyük titizlikle yapılan önemli bir hizmettir. Keşif sonrası çizilen projeye göre gerçekleştirilen üretim sonucu yangın merdivenleri güvenlik ve dekorasyon açısından binaların ayrılmaz bir parçası olmaktadır.

Yangın merdiveni için BAŞARI YANGIN dan destek isteyiniz. 0216 621 98 42

Kaliteli ve Dayanıklı Yangın Merdiveni

HER YANGIN MERDİVENİ DAYANIKLI VE SAĞLIKLI DEĞİLDİR (Önemle okuyunuz)

1)KAYNAK ELEKTRODLARIMIZIN FARKI VE ÖZZELLİKLERİ:

Rutil karakterli kalın bir örtüye sahiptir. AS R-116’ya göre örtüsünde bazik bileşen miktarının yüksek olması nedeniyle elde edilen kaynak metalinin mekanik özellikleri daha yüksektir. Kaynak metali çatlamaya karşı yüksek direnç gösterir. Cürufu kolay kalkar ve yüksek kalitede, pürüzsüz kaynak dikişleri elde edilir. Kaynak öncesi elektrodun tutuşması ve yeniden tutuşması kolaydır.

2)ANTİPAS ASTAR BOYAMIZIN FARKI VE ÖZZELLİKLERİ:

 • Sentetik astar boyadır.
 • Kurşunsuz
 • Son kat için düzgün ve sağlam yüzey sağlar.
 • TS 11651’e uygundur.

3)YANGIN KAPILARIMIZIN FARKI VE ÖZZELLİKLERİ:

Yanmaz sertifikalı yangın kapısı bizden alınır çünkü:

TS BELGELİ VE KONTROLLERİ YAPILMADAN SATIŞA ÇIKMAMAKTADIR 

800 C KADAR 1/2 SAATE KADAR ATEŞE DAYANABİLİR SAC VE TAŞYÜNÜ 

KOLAY AÇILABİLİR PRATİK BANİKBAR KİLİT SİSTEMİ 

ÇİFT KAÇ YANMAZ FIRIN BOYA 

VE İSTEDİĞİNİZ ÖZEL ÖLÇÜLERDE VE SİZE ÖZEL FİYATLARDA ..

Yangın merdiveni ve yangın kapısı için bizimle irtibata geçmeniz halinde uzman ekibimiz tarafından detaylı bilgilendirilir ve uygun fiyat teklifi alırsınız.

İş Yerlerinde Yangın Güvenliğinden Kim Sorumludur

Sorumlu Kişinin Rolü

Sorumlu kişinin aşağıdaki önlemleri alma sorumluluğu vardır:

 • Düzenli yangın riski değerlendirmesi yapın ve bunları düzenli olarak gözden geçirmek.
 • Yangın riski değerlendirmesinden riskleri belirlemek ve bunları azaltmak veya yönetmek için prosedürler veya süreçler uygulamak.
 • Uygun bir yangın güvenliği prosedürü oluşturmak ve uygulamak.
 • Yangın durumunda ne yapacaklarını bilmelerini sağlamak için personele eğitim vermek.

Yangın riski değerlendirmesi, yangın risklerini belirlemek ve bu riskleri azaltmak veya yönetmek için önlemler almak için bir işletme binasının ayrıntılı bir incelemesidir. Yetkili bir kişi tarafından bir yangın riski değerlendirmesi yapılabilir eğer bunu yapamıyorsanız, yangın danışmanına yaptırmalısınız.

Bu, size kapsamlı bir yangın riski değerlendirmesi ve gerekli ekipman ve uygulanması gerekebilecek işlemler hakkında ayrıntılı rehberlik sağlayacak eğitimli bir yangın danışmanı olmalıdır.

Bir yangın riski değerlendirmesinde kapsanan temel alanlar şunları içerir:

 • Acil durum tahliye yollarının ve çıkışlarının tehlikelerden uzak olduğundan ve iyi bir şekilde işaretlendiğinin kontrol edilmesi.
 • Uygun yangın güvenliği ekipmanına sahip olmanızı ve doğru yere yerleştirilmesini sağlamak.
 • Yaşlıların veya engelli kişilerin bir yangın durumunda binayı terk edebilmeleri için tedbirler aldığınızdan emin olmak.
 • Yangın güvenlik tabelaları yerinde ve tesisler için yeterli.

Yangın Söndürücüler ve Bakım

Özel çalışma ortamınızda bir yangınla başa çıkmak için doğru türde yangın söndürücüye sahip olmanız önemlidir.

Personelinizin ve ziyaretçilerinizin güvenliği ana öncelik olmalıdır ve personel, yangın durumunda yalnızca eğitilmişlerse ve onları herhangi bir tehlikeye atmadığı sürece bir yangın söndürücü kullanmaya teşvik edilmelidir.

İş yeriniz için hangi yangın söndürücülerin doğru olduğunu buradan öğrenebilirsiniz.

Yangın söndürücülerinizin tesislerinizde deneyimli bir servis mühendisi tarafından devreye alınması ve kurulması önemlidir. Ayrıca, yangın söndürücünün yerini ve türünü gösteren doğru işaretin yerinde olduğundan emin olmanız gerekecektir.

Söndürücüleriniz kurulduktan sonra, sorumlu kişinin görevi aylık görsel kontrolün yapılmasını sağlamaktır. Aranacak sorunlar şunları içerir:

 • Dış kısımda hasar belirtileri
 • Hortumda tıkanmalar
 • Yangın söndürücünün tahrif edildiğini gösteren işaretler
 • Yangın söndürücünün basınçlı olmasını sağlamak.