Yangın Merdiveni Yönetmeliği
 • İnsanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanan her yapı, yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıların hızla kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yolları ile donatılır. Kaçış yolları ve diğer tedbirler, yangın veya diğer acil durumlarda can güvenliğinin yalnızca tek bir tedbire dayandırılmayacağı biçimde tasarlanır.
 • Her yapının, yangın veya diğer acil durumlarda yapıdan kaçış sırasında kullanıcıları, ısı, duman veya panikten doğan tehlikelerden koruyacak şekilde yapılması, donatılması, bakım görmesi ve işlevini sürdürmesi gerekir.
 • Her yapıda, bütün kullanıcılara elverişli kaçış imkânı sağlayacak şekilde, yapının kullanım sınıfına, kullanıcı yüküne, yangın korunum düzeyine, yapısına ve yüksekliğine uygun tip, sayı, konum ve kapasitede kaçış yolları düzenlenir.
 • Her yapının içinde, yapının kullanıma girmesiyle her kesimden serbest ve engelsiz erişilebilen şekilde kaçış yollarının düzenlenmesi ve bakım altında tutulması gerekir. Herhangi bir yapının içinden serbest kaçışları engelleyecek şekilde çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü ve benzeri bileşenler takılamaz. Zihinsel engelli, tutuklu veya ıslah edilenlerin barındığı, yetkili personeli sürekli görev başında olan ve yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıları nakledecek yeterli imkânları bulunan yerlerde kilit kullanılmasına izin verilir.
 • Her çıkışın açıkça görünecek şekilde yapılması, ayrıca, çıkışa götüren yolun, sağlıklı her kullanıcının herhangi bir noktadan kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayabileceği biçimde görünür olması gerekir. Çıkış niteliği taşımayan herhangi bir kapı veya bir çıkışa götüren yol gerçek çıkışla karıştırılmayacak şekilde düzenlenir veya işaretlenir. Bir yangın hâlinde veya herhangi bir acil durumda, kullanıcıların yanlışlıkla çıkmaz alanlara girmemeleri ve kullanılan odalardan ve mekânlardan geçmek zorunda kalmaksızın bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişmeleri için gerekli tedbirler alınır.
 • Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır. Kaçış yolları kapsamına;

Oda ve diğer bağımsız mekânlardan çıkışlar,

Her kattaki koridor ve benzeri geçitler,

Kat çıkışları,

Zemin kata ulaşan merdivenler,

Zemin katta merdiven ağızlarından aynı katta yapı son çıkışına götüren yollar,

Son çıkış, dahildir.

 • Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilmez.  Kaçış yollarının belirlenmesinde yapının kullanım sınıfı, kullanıcı yükü, kat alanı, çıkışa kadar alınacak yol ve çıkışların kapasitesi esas alınır. Her katta, o katın kullanıcı yüküne ve en uzun kaçış uzaklığına göre çıkış imkânları sağlanır.
 • Kaçış merdivenleri bodrum katlar dahil bütün katlara hizmet verebilir.
 • Değişik bölümleri veya katları, değişik tipte kullanımlar için tasarlanan veya içinde aynı zamanda değişik amaçlı kullanımların sürdürüldüğü yapılarda, yapı bütününe veya kat bütününe ilişkin gerekler, en sıkı kaçış gerekleri olan kullanım tipi esas alınarak tespit edilir veya her bir yapı bölümüne ilişkin gerekler ayrı ayrı belirlenir.
 • Tuvaletler, soyunma odaları, depolar ve personel kantinleri gibi mekânlar, holler ve koridorlar gibi diğer mekânlara hizmet veren ancak diğer mekânlar ile aynı katta olduğu hâlde aynı zamanda kullanılmayan mekânların döşeme alanları, yer aldıkları katın kullanıcı yükü hesaplanmalarında dikkate alınmayabilir.
 • Bir katı geçmeyen açık merdivenler ile bir kat inilerek veya çıkılarak bina dışına tahliyesi olan kata ulaşılan yürüyen merdivenler ve rampalar, bina dışına ulaşım noktasına veya korunmuş kaçış noktasına olan uzaklıklar, tek yönde ve iki yönde korunmuş kaçış yollarına olan uzaklıklar ve Ek-5/B’de belirtilen uzaklıklara uygun olmak şartıyla, kaçış yolu olarak kabul edilir. Ancak kullanıcı sayısı 50 kişiyi geçen katlarda kaçış yollarının kapasite ve sayı bakımından en az yarısının korunmuş olması gerekir.

Çıkış kapasitesi ve kaçış uzaklığı

 • Kullanıcı yükü katsayısı olarak, gerekli kaçış ve panik hesaplarında kullanılmak üzere Ek-5/A’da belirtilen değerler esas alınır.
 • Çıkış genişliği için, çıkış kapıları, kaçış merdivenleri, koridorlar ve diğer kaçış yollarının kapasiteleri 50 cm’lik genişlik birim alınarak hesaplanır. Birim genişlikten geçen kişi sayısı bina kullanım sınıflarına göre Ek-5/B’de gösterilmiştir.
 • Kaçış uzaklığı, kullanım sınıfına göre Ek-5/B’de belirtilen değerlerden daha büyük olamaz.
 • Kullanılan bir mekân içindeki en uzak noktadan en yakın çıkışa olan uzaklık, Ek-5/B’de belirlenen sınırları aşamaz.
 • Odalara, koridorlara ve benzeri alt bölümlere ayrılmış büyük alanlı bir katta, direkt (kuş uçuşu) kaçış uzaklığı Ek-5/B’de izin verilen en çok kaçış uzaklığının 2/3’ünü aşmıyor ise kabul edilir.
 • Kaçış uzaklığı ölçülecek en uzak nokta mekân içinde mekânı çevreleyen duvarlardan 40 cm önde alınır.
 • Yangına en az 60 dakika dayanıklı ve duman geçişi önlenmiş yatay tahliye alanı sağlanan hastane gibi yerlerde kaçış uzaklığı, yatay tahliye alanına götüren koridorun çıkış kapısına kadar olan ölçüdür. Her yatay tahliye alanından en az bir korunumlu kaçış yoluna ulaşılması gerekir.
 • Zemin kattaki dükkân ve benzeri yerlerde kişi sayısı 50’nin altında ve kaçış uzaklığı en uzak noktadan dış ortama açılan kapıya olan uzaklık 25 m’den az ise, bina dışına tek çıkış yeterli kabul edilir.

Kaçış yolu sayısı ve genişliği

 • Toplam çıkış genişliği, 32 nci maddeye göre hesaplanan bir kattaki kullanım alanlarındaki toplam kullanıcı sayısının birim genişlikten geçen kişi sayısına bölümü ile elde edilen değerin 0.5 m ile çarpılması ile bulunan değerden az olamaz. Toplam kullanıcı sayısı 50 ila 500 kişi arasında ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 100 cm’den, 501 ila 2000 kişi arasında ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 150 cm’den, 2001 ve daha fazla ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 200 cm’den az olmayacak şekilde çıkış sayısı bulunur.  Kaçış yolu, bu özelliği dışında, yapının mekânlarına hizmet veren koridor ve hol olarak kullanılıyor ise 110 cm’den az genişlikte olamaz. Hiçbir çıkış veya kaçış merdiveni veyahut diğer kaçış yolları, hesaplanan bu değerlerden ve 80 cm’den daha dar genişlikte olamaz.
 • Yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği 120 cm’den az olamaz.
 • Genişliği 200 cm’yi aşan merdivenler, korkuluklar ile 100 cm’den az olmayan ve 160 cm’den fazla olmayan parçalara ayrılır. Kaçış yolu koridoru yüksekliği 210 cm’den az olamaz.
 • İki çıkış gereken mekânlarda, her bir çıkışın toplam kullanıcı yükünün en az yarısını karşılayacak genişlikte olması gerekir.
 • Genişlikler, temiz genişlik olarak ölçülür. Kaçış merdivenlerinde ve çıkış kapısında temiz genişlik aşağıda belirtilen şekilde ölçülür:
 • Kaçış merdivenlerinde temiz genişlik hesaplanırken, küpeştenin yaptığı çıkıntının 80 mm’si temiz genişliğe dâhil edilir.
 • Çıkış kapısında; tek kanatlı kapıda temiz genişlik, kapı kasası veya lamba çıkıntısı ile 90 derece açılmış kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür. Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 cm’den az ve 120 cm’den çok olamaz. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece açık durumdayken kanat yüzeyleri arasındaki ölçüdür.
 • Bütün çıkışların ve erişim yollarının aşağıda belirtilen şartlara uygun olması gerekir:
 • Çıkışların ve erişim yollarının açıkça görülebilir olması veya konumlarının simgeler ile vurgulanması ve her an kullanılabilmesi için engellerden arındırılmış hâlde bulundurulması gerekir.
 •  Bir yapıda veya katlarında bulunan her kullanıcı için, diğer kullanıcıların kullanımında olan odalardan veya mekânlardan geçmek zorunda kalınmaksızın, bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişim sağlanması gerekir.

Yangın güvenlik holü

 • Yangın güvenlik holleri; kaçış merdivenlerine dumanın geçişinin engellenmesi, söndürme ve kurtarma elemanlarınca kullanılması ve gerektiğinde engellilerin ve yaralıların bekletilmesi için yapılır. Hollerin, kullanıcıların kaçış yolu içindeki hareketini engellemeyecek şekilde tasarlanması şarttır.
 • Yangın güvenlik hollerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu hollerin, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılması gerekir.
 • Yangın güvenlik hollerinin taban alanı, 3 m²’den az, 6 m2’den fazla ve kaçış yönündeki boyutu ise 1.8 m’den az olamaz.
 • Acil durum asansörü önünde yapılacak yangın güvenlik holü alanı, 6 m2’den az, 10 m2’den çok ve herhangi bir boyutu 2 m’den daha az olamaz.
 •  Döşemeye, asansör holünde çıkış kapısına doğru 1/200’ü aşmayacak bir eğim verilir.
 • Aksi belirtilmedikçe kaçış merdivenlerine, bir yangın güvenlik holünden veya kullanım alanlarından bir kapı ile ayrılan hol, koridor veya lobiden geçilerek ulaşılır.
 • Acil durum asansörü ile yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda kaçış merdiveni önüne yangın güvenlik holü yapılması zorunludur. Acil durum asansörünün yangın merdiveni önündeki güvenlik holüne açılması gerekir.
 • Yangın güvenlik hollerinin kullanmaya uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya işyeri sahibi ve yöneticileri sorumludur.

Kaçış yolları gerekleri

 • Bütün yapılar için bu Kısımda belirtilen imkânlardan biri veya daha fazlası kullanılarak kaçış yolları sağlanır. Yapının kullanımda olduğu sürece zorunlu çıkışların kolayca erişilebilir, kapıların açılabilecek durumda olması ve önlerinde engelleyicilerin bulunmaması gerekir.

Korunumlu iç kaçış koridorları ve geçitler

 • Korunumlu iç kaçış koridorları ve geçitler için aşağıda belirtilen şartlar aranır:
 • Bir binada veya bina katında, kaçış yolu olarak hizmet veren korunumlu koridorların veya korunumlu hollerin yangına dayanım sürelerinin Ek-3/B ve Ek-3/C’de belirtilen sürelere uygun olması mecburidir.
 • İç kaçış koridorlarının ve geçitlerin aşağıda belirtilen özelliklerde olması gerekir.
 • Bir iç kaçış koridoruna veya geçidine açılan çıkış kapılarının,yangın merdivenlerine açılan çıkış kapılarına eşdeğer düzeyde yangına karşı dayanıklı olması ve otomatik olarak kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması mecburidir.
 • İç kaçış koridorunun en az genişliği ve kapasitesi, 33 üncü maddeye göre belirlenen değerlere uygun olmak zorundadır.
 • Kaçış koridoru boyunca döşemede yapılacak dört basamaktan az kot farkları, en çok % 10 eğimli rampalarla bağlanır. Bu rampaların zemininin kaymayı önleyen malzeme ile kaplanması şarttır.

Dış kaçış geçitleri

 • Kaçış yolu olarak, bir iç koridor yerine dış geçit kullanılabilir. Ancak, dış geçide bitişik yapı dış duvarında düzenlenecek duvar boşluklarına konulacak menfezlerin yanmaz nitelikte olması, boşluğun parapet üst kotu ile döşeme bitmiş kotu arasında 1.8 m veya daha fazla yükseklikte kalması ve bu tür havalandırma boşluklarının bir yangın merdivenine ait herhangi bir duvar boşluğuna 3.0 m’den daha yakın olmaması şarttır.
 • Bir dış geçide açılan çıkış kapısının, yangına karşı 30 dakika dayanıklı olması ve kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması gerekir.
 • Yangın Merdivenleri
 •  Yapının ortak merdivenlerinin yangın ve diğer acil hâllerde kullanılabilecek özellikte olanları, yangın merdiveni olarak kabul edilir.
 • Yangın merdivenleri, yangın ve diğer acil hâl tahliyelerinde kullanılan kaçış yolları bütününün bir parçasıdır ve diğer kaçış yolları öğelerinden bağımsız tasarlanamazlar.
 • Yangın merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu merdivenler, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılır.
 • Yangın merdivenlerinin kullanıma uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya işyeri sahibi ve yöneticileri sorumludur.

Acil çıkış zorunluluğu

 • Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.
 • Çıkış sayısı, 33 üncü madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.
 • Çıkışların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş tek mekânlarda 2 çıkış gerekiyor ise çıkışlar arasındaki mesafe yağmurlama sistemi bulunmadığı takdirde diyagonal mesafenin 1/2’sinden ve yağmurlama sistemi mevcut ise diyagonal mesafenin 1/3’ünden az olamaz.
 • Çıkış mesafelerinin kapıdan alındığı bina kullanım sınıflarında, bir koridor içindeki 2 yangın merdiveni arasındaki mesafe, yağmurlama sistemi olmayan yapılarda koridor uzunluğunun yarısından ve yağmurlama sistemi olan yapılarda ise koridor uzunluğunun 1/3’ünden az olamaz.

Yangın merdiveni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi

 • Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın, o kotta bütün insanların çıkışlarının sağlanması için kaçış yollarının ve yangın merdivenlerinin birbirlerinin alternatifi olacak şekilde konumlandırılması gerekir. Kaçış yolları ve yangın merdivenleri, yan yana yapılamaz. Yangın merdivenine giriş ile kat sahanlığının aynı kotta olması gerekir. Genel merdivenlerden geçilerek yangın merdivenine ulaşılamaz. Yangın merdiveni yuvalarının yerinin belirlenmesinde, en uzak kaçış mesafesi ve kullanıcı yükü esas alınır.
 • Merdiven yuvalarının yeri, binadaki insanların güvenlikle bina dışına kaçışlarını kolaylaştıracak şekilde seçilir. Yangın merdivenlerinin, başladıkları kottan çıkış kotuna kadar süreklilik göstermesi gerekir.

Yangın merdiveni özellikleri

 • Yangın merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının doğrudan bina dışına açılması gerekir.
 • Yangı merdiveninin, zemin düzeyindeki dışarı çıkışın görülebildiği ve engellenmediği hol, koridor, fuaye, lobi gibi bir dolaşım alanına inmesi hâlinde, yangın merdiveninin indiği nokta ile dış açık alan arasındaki uzaklık, yangın merdiveni bir kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise 10 m’yi aşamaz. Yağmurlama sistemi olan yapılarda bu uzaklık en fazla 15 m olabilir. Dışa açık alanın, yangın merdiveninin indiği noktadan açıkça görülmesi ve güvenlikli bir şekilde doğrudan erişilebilir olması gerekir. İç yangın merdivenlerinden boşalan kullanıcı yükünü karşılayacak yeterli genişlikte dışa açık kapı bulunması şarttır.
 • Yangın merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basamaktan çok olmayan ve 4 basamaktan az olmayan aralıkla sahanlıklar düzenlenir. Bina yüksekliği 15.50 m’den veya bir kattaki kullanıcı sayısı 100 kişiden fazla olan binalarda dengelenmiş kaçış merdivenlerine izin verilmez.
 • Sahanlığın en az genişliği ve uzunluğu, merdivenin genişliğinden az olamaz. Basamakların kaymayı önleyen malzemeden olması şarttır.
 • Yangın merdiveni sahanlığına açılan kapılar  hiçbir zaman kaçış yolunun 1/3’ nden fazlasını daraltacak şekilde konumlandırılamaz.
 • Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliğinin, basamak üzerinden en az 210 cm ve sahanlıklar arası kot farkının en çok 300 cm olması gerekir.
 • Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 175 mm’den çok ve basamak genişliği 250 mm’den az olamaz.
 • Kaçış için kullanılmasına izin verilen merdivenlerde, basamağın kova hattındaki en dar basamak genişliği, konutlarda 100 mm’den ve diğer yapılarda 125 mm’ den az olamaz. Her kaçış merdiveninin her iki yanında duvar, korkuluk veya küpeşte bulunması gerekir.
 • Yangın merdiveni yuvasına ve yangın güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat şaftı kapakları açılamaz, kombi kazanı, iklimlendirme dış ünitesi, sayaç ve benzeri cihaz konulamaz.
Yangından Korunma Yönetmeliğinde Hangi Kelime Neyi İfade Eder

Binaların yangından korunma yönetmeliği uzun zaman sürecinde bir çok yangın danışmanı nın bir araya gelerek, oluşturdukları, binaların yangın risklerini önlemeye yönelik oluşturulan yönetmeliğin adıdır.

Peki bu yönetmelikte hangi kelime hangi anlama geliyor ? sizler için araştırdık..

 

 Bu Yönetmelik;  Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, Yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını, kapsar.

Karada ve suda, sürekli veya geçici, resmî veya özel, yeraltı veya yerüstü inşaatı ile bunların ilâve, değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli tesisler bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından yapı sayılır ve bu tesisler hakkında bu Yönetmeliğe göre işlem yapılır. Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılan yapı, bina ve tesisler ile eğitim ve tatbikat alanlarında uygulanacak yangın önlemleri, bu Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak yapının özelliklerine göre Millî Savunma Bakanlığınca; nükleer tesisler ile ilgili yangın güvenlik tedbirleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca belirlenir.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

 • Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,
 • Acil durum ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibi,
 • Acil durum planları: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planları,
 • Acil durum asansörü (İtfaiye asansörü): Binalarda bulunan, kullanımı doğrudan yangın söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında bulunan ve ek korunum uygulanmış olan özel asansörü,
 • Açık arazi işletmesi: Tabiat şartlarına açık olan ve otopark, tank sahaları, hurda sahaları, kimyevi madde, kereste deposu, piknik alanı ve turistik tesis gibi amaçlarla kullanılan muhtelif büyüklükteki arazi işletmesini,
 • Alevlenme noktası: Isınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklığı,
 • Apartman: İçinde bağımsız mutfak ve banyoya sahip en az üç mesken bulunan binayı,
 • Atrium: İki veya daha çok sayıda katın içine açıldığı, merdiven yuvası, asansör kuyusu, yürüyen merdiven boşluğu veya su, elektrik, havalandırma, iklimlendirme, haberleşme, tesisat bacaları ve şaftlar hariç, üstü kapalı geniş ve yüksek hacmi,
 •  Basınçlandırma: Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekânlarındaki basınca göre daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemini,
 • Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafeyi veya imar planında ve bu Yönetmelikte öngörülen yüksekliği,
 • Bodrum katı: Su basman kotunun altında inşa edilen, kısmen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan katı,
 • Çıkmaz koridor mesafesi: Mekân içerisinden mekânın koridora bağlanan kapısına kadar olan mesafe göz önüne alınmaksızın, kaçışta, mekânların bağlı olduğu koridorun en uzak noktasından koridor boyunca bir çıkışa veya iki yönde kaçış imkânına sahip olunan noktaya kadar olan mesafeyi,
 • Duman haznesi: İçinde dumanın toplanması amacıyla tavanda tasarlanan hacmi,
 • Duman kontrolü: Yangın hâlinde duman ve sıcak gazların yapı içindeki hareketini veya yayılımını denetlemek için alınan tedbirleri,
 • Duman perdesi: Yükselen dumanın yanal yayılımını sınırlamak amacıyla tavanda sabit konumda, uzaktan kapatılabilen veya bir algılayıcı uyarısıyla kapanan, yangına karşı dayanıklı bölücü perdeyi,
 • Duman tahliyesi: Dumanın yapının dışına kendiliğinden çıkmasını veya mekanik yollarla zorlamalı olarak atılmasını,
 • Duman yönlendirme bacası: Yangın hâlinde, dumanların istenilen yöne çekilerek yangının genişlemesini önlemeye yönelik bacaları,
 • EN: Avrupa standartlarını,
 • Güvenlik bölgesi: Binadan tahliye edilen şahısların bina dışında güvenli olarak bekleyebilecekleri bölgeyi,
 • Islak borulu sprinkler yağmurlama sistemi: Boruları sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemini,
 • İlgili standart: Türk standartlarını, bu standartların olmaması hâlinde Avrupa standartlarını, Türk veya Avrupa standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartları,
 • Kademeli yatay tahliye: Kullanıcıların yangından uzaklaşarak aynı kat seviyesinde yer alan yangın geçirimsiz komşu kompartımana sığınmasını,
 • Acil durum aydınlatması: Olağan aydınlatma devrelerinin kesintiye uğraması hâlinde, armatürün kendi gücüyle veya ikinci bir enerji kaynağından beslenerek sağlanan aydınlatmayı,
 • Kaçış (Yangın) merdiveni: Yangın hâlinde ve diğer acil hâllerde binadaki insanların emniyetli ve süratli olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına karşı korunumlu bir şekilde düzenlenen ve tabiî zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan merdiveni,
 • Kaçış uzaklığı: Herhangi bir katta bir mekân içinde durulabilen en uzak noktada bulunan bir kullanıcının kendisine en yakın kat çıkışına kadar almak zorunda olduğu yürüme yolunun uzunluğunu,
 • Kaçış yolu: Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina son çıkışına giden yollar dâhil olmak üzere binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamını,
 • Kamuya açık kullanım: Binanın, herkesin giriş ve çıkışına açık olarak kullanılmasını,
 • Kamuya açık bina: Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri, açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binaları,
 • Konut: Ticari amaç gözetmeksizin bir veya birçok insanın iş zamanı dışında barınma, dinlenme ve uyuma amacıyla ikamet ettiği, imar planında bu amaca ayrılmış olan yeri,
 • Kullanıcı yükü: Herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas alınan belirli bir bölümünde bulunma ihtimali olan toplam insan sayısını,
 • Kullanıcı yük katsayısı: Yapılarda kişi başına düşen kullanım alanının metrekare cinsinden m2/kişi olarak ifadesini,
 • Kuru boru sistemi: Normalde içinde su bulunmayan, yangın hâlinde itfaiyenin zemin seviyesinden su basabileceği boruyu,
 • Kuru borulu yağmurlama sistemi: Çalışma öncesi, kontrol vanasından sonraki boru hattı, basınçlı hava veya inert gaz ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemini,
 • Korunumlu koridor veya hol: Bitişik olduğu mekânlardan yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla ayırılmak suretiyle yangın etkilerinden korunmuş koridoru veya holü,
 • Korunumlu merdiven: Yangına karşı dayanıklı bir malzeme ile çevrili veya yangından etkilenmeyecek şekilde düzenlenen merdiveni,
 • Mevcut yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan yapı, bina, tesis ve işletmeyi,
 • Ortak merdiven: Birden çok sayıda kullanım birimine hizmet veren ve kaçış merdiveni olarak da kullanılabilen bina merdivenini,
 • Sertifika: Herhangi bir ekipman, malzeme veya hizmet için, Türk Standartları Enstitüsü veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul gören uluslararası bir onay kuruluşu tarafından test edilerek verilen ve ilgili standartlara uygunluğu gösteren belgeyi,
 • Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG): Petrolden ve doğalgazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonları veya bunların karışımını,
 • Site: Herhangi bir şekilde çevresinden ayrılan ortak kullanım alanları, güvenlik teşkilatı ve sistemleri ile yönetim bütünlüğü olan konut veya işyeri topluluğunu,
 • Son çıkış: Bir yapıdan kaçış sağlayan yolun yapı dışındaki yol ve cadde gibi güvenlikli bir alana geçit veren bitiş noktasını,
 • Sulu boru sistemi: Sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan boruyu,
 • Tek yönlü kaçış mesafesi: Bir mekân içindeki kişilerin sadece tek bir yönde hareket ederek bir çıkışa veya alternatifli iki yönde kaçış imkânına sahip olduğu noktaya kadar olan mesafeyi,
 • TS: Türk Standartları Enstitüsünce yürürlüğe konulmuş Türk standartlarını,
 • Yağmurlama (sprinkler) sistemi: Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve gelişen yangını itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacı ile kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistemi,
 • Yangına karşı dayanım (direnç): Bir yapı bileşeninin veya elemanının yük taşıma, bütünlük ve yalıtkanlık özelliklerini belirlenmiş bir süre koruyarak yangına karşı dayanmasını,
 • Yangına tepki: Belirli şartlar altında bir ürünün yangına maruz kaldığında gösterdiği tepkiyi,
 • Yangın bölgesi (zonu): Yangın hâlinde, uyarı ve söndürme tedbirleri diğer bölümlerdeki sistemlerden ayrı olarak devreye giren bölümü,
 • Yangın kesici: Bina içinde, yangının ve dumanın ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran, yatay veya düşey konumlu elemanı,
 • Yangın duvarı: İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden ayrılması gereken hâllerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran düşey elemanı,
 • Yangın güvenlik holü: Kaçış merdivenlerine yangının ve dumanın geçişini engellemek için yapılacak bölümü,
 • Yangın kapısı: Bir yapıda kullanıcılar, hava veya nesneler için dolaşım imkânı sağlayan, kapalı tutulduğunda duman, ısı ve alev geçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapı, kapak veya kepengi,
 • Yangın kompartımanı: Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölgeyi,
 • Yangın perdesi: Korunması gereken nesne, ürün veya alt yapının yangına karşı korunması veya ısının yatay veya düşey olarak yayılmasını engellemek maksadıyla kullanılan özel donanımlı bariyerleri,
 • Yangın tahliye projesi: Mimari proje üzerinde, kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum asansörlerinin, yangın dolaplarının, itfaiye su verme ve alma ağızlarının ve yangın pompalarının yerlerinin renkli olarak işaretlendiği projeyi,
 • Yangın türü: Yanmakta olan maddeye göre;
 • A sınıfı yangınlar: Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddeler yangınını,
 • B sınıfı yangınlar: Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı maddeler yangınını,
 •  C sınıfı yangınlar: Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddeler yangınını,
 • D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını,
 • Yangın yükü: Bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen ve MJ/m2 olarak ifade edilen büyüklüğü,
 • Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Yapı sorumluları: Yapım işlerinde görev alan yapı müteahhidi, proje müellifi, tasarımcı, şantiye şefi ve yapı denetimi kuruluşunu,
 • Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliğini,
 • Yüksek bina: Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binaları,
 • Yüksek tehlike: Yüksek tehlike sınıfına giren maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı yerleri,
 • Dış yüzey cephe kaplaması: Yapıyı dış etkenlere karşı koruyan yapının taşıyıcı sisteminin ve duvarlarının malzeme veya farklı malzeme katmanlarından oluşan sistem ile kaplanmasını,
 •  Gaz dedektörü: İlgili standardına uygun elektrik kesilmesine karşı kendinden bataryalı algılama ve uyarı cihazını,
 • Geleneksel cephe kaplaması: Bir yapıda taşıyıcı sistemi ve/veya dış duvarları oluşturan yapı elemanlarının, arada havalandırma boşluğu teşkil edilmeyecek şekilde çeşitli yapı malzemeleri kullanılarak kaplanmasını,
 • Giydirme cephe: Binanın taşıyıcı sistemine kendine ait bir konstrüksiyon yardımı ile asılı olarak yapının kabuğunu oluşturan, binanın yükünü almayan, önceden üretilmiş değişik malzemelerden oluşan dış duvarları,
 • Yapı malzemeleri: Bina ve diğer inşaat işleri de dâhil olmak üzere, bütün yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacı ile üretilen bütün malzemeleri, ifade eder.

 

 

Z Tipi Yangın Merdiveni

Z tipi yangın merdiveni ismi, yangın ekipmanları konusunda sıkça duyulan isimlerden birisidir. Çoğu kişi, adını duyduğu zaman Z tipi yangın merdiveni nedir diye merak etmektedir. Yangın merdiveninin bağlantı araçları ve zeminin birlikte görüntüsü ”Z” harfine benzediği için, Z tipi yangın merdiveni adıyla anılmaktadır. Hem güvenlik hem de son günlerde yapılan yasal düzenlemelere bağlı olarak Z tipi yangın merdiveni, en çok talep gören yangın merdiveni türüdür. Sağlamlığı ve kalitesi, karşıdan bakıldığında bile net şekilde belli olan ürünler, binalar için adeta bir can yeleğidir.

Z tipi yangın merdivenleri, kalite ve montaj açısından daha sağlamdır. Montaj elemanları daha fazladır ve sağlam şekilde binaya montajı yapılır. Kalabalık alanda en kolay tahliyeyi sağlayacak genişlikte üretilebilir. Z tipi yangın merdiveni temin ederken sadece güvenlik değil, binayla uyumluluğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Firmamızla, yangın merdiveni imalatı için iletişime geçtiğinizde, binanın görüntüsünü bozmadığı gibi dış görünüme daha da bir estetiklik kazandıracak z tipi yangın merdiveni temin edebilirsiniz. Z tipi yangın merdiveni imalatı firmamız tarafından, sıradan bir kapı imalatı şeklinde değil, yasal düzenlemelere bağlı kalacak şekilde kaliteli ve estetik olarak yapılmaktadır. Konut sayısının önlenemez şekilde artmasına paralel olarak yangın merdiveni ihtiyacının zirveye çıktığı İstanbul’da, z tipi yangın merdiveni imalatı için firmamızdan destek alabilirsiniz. Kaliteli, ekonomik, her ihtiyaca uygun özel çözümler ve profesyonel işçilik, firmamızın çalışma prensibinin temelini oluşturmaktadır.

 Z tipi yangın merdiveni üretiminde çalışanlarımız, müşterilerinin can güvenliğini ön planda tutmaktadır. Üretim için öncelikle proje çizilmekte ve projeye uygun doğru üretim yapılmaktadır. Z tipi yangın merdiveni başta olmak üzere diğer yangın merdiveni türleri ve her türlü yangın ekipmanları, firmamızın uzmanlık alanıdır.

Yangın Merdiveni Özellikleri

Yangın merdiveni için kullanılacak profillerin kesit kalınlığı, sacın özelliği, merdiven genişliği ve yüksekliği, sahan genişliği vb.özellikler ilgili Yönetmelik’te tanımlanmıştır. Örneğin; yangın merdiveni basamaklarının baklavalı sactan yapılması gerektiği Yönetmelik’te açıkça tanımlanmıştır.

Merdivenler acil durumlarda kaçış için kullanılacağından kayma ve düşmeyi önleyici malzemeden yapılması uygun olmaktadır. Tüm katlarda yangın kapıları, merdivenlere açılırlar. Yangın merdivenlerinin etkili kullanılabilmesi için kapı önlerinde merdivene ulaşmayı engelleyen birşeylerin olmaması ve merdivenlerin istifleme, depo alanı olarak kullanılmaması gerekir. Ancak müfettişlerin yaptığı saha incelemelerinde görülmüştür ki, yangın merdivenleri işyerleri ve konutların yer aldığı apartmanlarda bir ardiye alanı gibi kullanılmaktadır. Merdivenlerin personel tarafından etkili olarak kullanılabilmesi için, yıl içinde düzenlenen tatbikatlarla yangın sırasında davranış biçimlerinin nasıl olması gerektiği konusunda personele bilinç kazandırılmalıdır. Bu bilincin kazanılması, alışkanlık oluşturulması için tatbikatlar belirli bir program dahilinde tekrarlanmalıdır. Yangın merdiveni binaların tüm katları ile bağlantılı olmalı ve hiç kesintisiz zemine kadar uzanmalıdır. Yani binanın en üst katında olan bir kişi, acil durumda bir engelle karşılaşmadan zemin kata erişebilmelidir. Yangın esnasında engellerle karşılaşılması hayati durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Ülkemizde yapılan en önemli uygulama hatalarından bir tanesi, yangın merdiveninin zemin katında yer alan kapısını sürgülemek ve asma kilit asılmasıdır. Acil durumda sürgü açılmayabilir, sıkışabilir ve alt kata kadar inmeyi başaran kişiler orada mahsur kalabilir. O nedenle bu kapı hiçbir şekilde kapalı tutulmamalıdır.

Yangın merdivenleri ekseriyetle açık alanda durduklarından yaz ve kış doğa şartlarına maruz kalırlar. Merdivenin pas tutmasını, bozulmasını engellemek için astar boya üzerine epoksi boya kaplanır. Epoksi kaplama dış ortam koşullarına karşı koruma sağlar. Yangın merdiveninin yangına dayanım süresini artırmak için galvanize kaplama yapılır. Yangın merdivenlerinde z tipi veya dairesel merdiven tipi olmak üzere iki farklı model vardır. Merdivenler genelde binaların servis merdivenlerine alternatih olan yan cephesine veya arka kısmına konulur. Yangın merdiveni imalatı için iletişim sağlamanız yeterlidir.

Yangın Sprink Hesabı

Yangın Sprink Hesabı yapılırken bazı yönetmeliklere göre yapılır. Binaların tehlike sınıfları var. Sprinklere su veren sistemlerde hangi boru çaplarının kullanılacağı hesaplanmalıdır. Hafif ve orta tehlike arz eden alanlar için, 2 sprink için 1 inç, 3 sprink için 4 inç, 10 sprink için 2 inç boru kullanılır. Bir sprinkin etki alanı 12 metre karedir. 120 metre karelik bir alanda 10 adet sprink kullanılabilir.

Yangın Sprink hesabı yapılırken boru sürtünme katsayısı düzeltme katsayıları boru çapları sprink adeti gibi faktörler hesaba katılır. Yangın Sprink Hesabı Detaylı projelendirme işleri için firmamızı arayarak, yangından korumak istediğiniz alan için bilgi alabilirsiniz. Projelendirilecek alan için, gerekli malzeme seçimi dikkatli bir mühendislik projesi ister. Firmamızda en ince ayrıntısına kadar;

 • Gerekli sprink sayısı
 • Gerekli Sprink modelleri
 • Pompa hesapları
 • Boru çapı hesapları
 • Direnç kayıpları

Gibi hesaplar yapıldıktan sonra montaj işlemine başlanır. Yangın sprinkleri çok farklı şekillerde ve amaçlarda üretilirler mesela depolar için ayrı, hastaneler için ayrı, deprem bölgesinde olan yerler için ayrı tasarlanır.

Yangın Sprink Firmaları

Yangın Sprink Firmaları arasında yer alan İstanbul’daki güvenlik sistemleri alanında en güvenilir firmalardan biri olan firmamızda dünya standartlarında yangın söndürme algılama sistemleri satış ve montajı yapılmaktadır. Yangın tehlikesinin olma ihtimalinin yüksek olduğu otellerde rezidanslarda okullarda yurtlarda hastanelerde hafif tehlike sınırları arasında yer alan bütün yerlerde çeşitli boru çaplarında ve çeşitli pompa kapasitelerinin de yangın söndürme sistemleri projelendirme satış ve montaj hizmetleri vermekteyiz. Yangın Sprink Firmaları arasında yer alan firmamızda tüm sprink projelendirme hizmetleri profesyonel olarak verilmektedir.

Yangın sprinkleri uygulama alanları Otel konut Ve Ofis olan farklı Spring modellerimiz vardır ,bu modeller teknik özellik olarak 68 derece ile 79 derece arasında devreye girer. Beyaz boyanmış pirinç kromajlı modellerdir. Kış aylarında yangın tehlikesi olduğundan ve suyun 0 derecenin altında olması tehlikesine karşılık olarak üretilen kuru tip sprinkler hava sıcaklığı sıfırın altına düşse dahi çalışmaya devam ederler. sıcaklık normalin üzerine çıktığında 69 derece gibi bir dereceye geldiğinde hemen devreye girerler ve su fışkırtmaya başlarlar çeşitli farklı tiplerden renkli boyalarla dizayn edilen bu sprinklerin çalışma sıcaklıkları 68 derece ile 141 derece arasında olabilir.  Kromdan ya da pirinçten imal edilen bu sprinklerin tepki karakterleri, süreleri hızlı tepkili veya standart  olarak değişebilmektedir. Takılacak alana estetik uyum sağlayabilecek şekilde farklı renklerde tasarlanan sprinkler, Yangın Sprink Firmaları arasında en önde gelen firmamız tarafından sağlanır.

Camlı Yangın Kapısı

Yangın kapıları da her sektörde olduğu gibi sürekli kendisini yenilemekte ve son teknolojiden son derece olumlu olarak faydalanmaktadır. Özel binalara ve mekanlara yönelik imal edilen camlı yangın kapısı ise kullanılan yanmaz cam sayesinde hem dayanıklılık hem de estetik açıdan kullanışlı olması nedeniyle bu duruma en güzel örneği teşkil eder. Camlı yangın kapısı dayanıklı çelik yanmaz çerçeve üzerine (E) sınıfı yangına dayanıklı cam monte edilerek üretilir. Özel üretim fitilleri ile de yangın esnasında dumanı da bloke eder ve sızdırmazlığıyla insanları zehirlenmelere karşı da korur.

Camlı Yangın Kapısı Özellikleri

Camlı yangın kapısı ısıya dayanıklı olarak özel üretilen borosilikat camlar kullanılarak dizayn edilirler. Son derece hafif olmaları dayanıklılıklarını etkilemediği gibi konstrüksüyon ve nakliye sırasında önemli bir avantaj sağlar. Beş ila on iki mm arasında değişken olabilen kalınlıkları sayesinde 120 dakikaya kadar yangına karşı dayanıklılık gösterebilir, şeffaflıkları nedeniyle de yangın esnasında görüş alanı açısından avantaj sağlarlar. Estetik oluşları ise müşteriye farklı bir konfor sunmaktadır. Camlı yangın kapısı, özellikle kafe ve restoranlarda, bölme duvarlarda, bina cephelerinde, çatı ve teraslarda gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

Teknik Hacim Kapısı

Yangın kapıları düzenlenmiş olan yasal mevzuatlarla, gerek alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatrolar, okul ve hastaneler gibi kamuya açık alanlarda gerek çok katlı binalarda ve iş merkezlerinde bulundurulması zorunlu tutulan en önemli güvenlik unsurlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde yukarıda saydığımız tüm gelişmiş binalar mutlaka sistem odalarından yönetilir ve aynı zamanda tüm bu binalarda elektrik odası, jenaratör odası gibi sistemin aksamadan işletilmesi için son derece büyük öneme haiz bölümler bulunur. Bilgisayar sistemleri gibi ısı, nem ve darbelere karşı korunması elzem teşkilatlar için tüm bu odaların teknik hacim kapısı ile daha korunaklı hale getirilmesi oldukça önemlidir. Teknik hacim kapısı, alevi, dumanı ve ısıyı belirli süre geçirmezlik özelliğine sahiptir.

Teknik Hacim Kapısı Özellikleri

Sistem Odaları için üretilen teknik hacim kapısı mutlaka yangınlarda oluşan tehditlere karşı dayanıklı olarak galvanizli çelikten imal edilmelidir. Galvanizli çeliğin en önemli özelliği gerek ısıya gerekse basınca belirli bir süre dayanabilmesidir. Ayrıca korozyona karşı da son derece dirençli olan işlenmiş çelik, çok daha uzun ömürlü olacaktır. Gaz sızdırmaz özel fitillerle desteklenen teknik hacim kapıları, su geçişkenliğine, neme ve sese karşı da yalıtım sağlarlar.

Yangın Merdiveni İmalatı

 Yangın merdiveni, günümüzde konut sayısının şaşırtıcı biçimde artmasına bağlı olarak en önemli ihtiyaçlardan birisi haline gelmiştir. Ayrıca, binalarda güvenlik açısından yangın merdiveni bulunması da yasal bir zorunluluktur. Yangın merdiveni, olası bir yangın riskine karşı alınması gereken ilk önlemdir. Çünkü, yangın anında olay yeri en güvenli şekilde bu merdivenler kullanılarak terkedilebilir.

Yangın merdiveni imalatı üzerine profesyonel ekip ve kaliteli malzeme ile yasalara uygun kurumsal hizmet veren firmamızdan, binanıza uygun çözümlerde destek alabilirsiniz. Gerek ürün kalitesi gerekse modern yapılara uygun tasarımla, yangına karşı etkili önlem almanın avantajını yaşayabilirsiniz. Yangın merdivenleri, güvenli tahliye için keşif sonrası üretilmektedir. Binada bulunan insan sayısı, binaların kaç katlı olduğu ve en kolay hangi yönden dışarı çıkılabileceği gibi etkenlere göre üretim yapılmaktadır. Merdivenlerimiz, binada yaşayan kişilerin, panikleyip herhangi bir kaza yaşamadan rahat şekilde dışarı çıkmasını sağlayacak özelliktedir. Yasalarda belirtilen özelliklere göre üretim yaptığımızdan insanlar, yangının alev, duman ve ısı gibi olumsuz etkilerinden zarar görmeden binadan çıkabilirler. Binanın hızlı şekilde boşaltılması, yangına müdahale edilmesini de çabuklaştırır. Profesyonel bir yangın merdiveni olarak önceliğimiz, insanların can güvenliğidir. Yangın ve ani oluşan olağanüstü durumlarda, insanların olabilecek en kısa sürede dışarı çıkabilmesi için doğru projelendirme ile üretim yapıyoruz. Teknolojik gelişmelerin yakından takipçisi olarak, ihtiyaçlara en uygun çözümleri en ekonomik fiyatlarla sunmak için çaba gösteriyoruz. Yangın gibi önemli bir riske karşı uygun fiyatlarla profesyonel önlemler almak, güvenli bir yaşamın temelini oluşturmaktadır.

  Yangın merdiveni üretimi, mesleki bilgisi yüksek olan elemanlarımız tarafından, her aşaması büyük titizlikle yapılan önemli bir hizmettir. Keşif sonrası çizilen projeye göre gerçekleştirilen üretim sonucu yangın merdivenleri güvenlik ve dekorasyon açısından binaların ayrılmaz bir parçası olmaktadır.

Kaliteli ve Dayanıklı Yangın Merdiveni

HER YANGIN MERDİVENİ DAYANIKLI VE SAĞLIKLI DEĞİLDİR (Önemle okuyunuz)

1)KAYNAK ELEKTRODLARIMIZIN FARKI VE ÖZZELLİKLERİ:

Rutil karakterli kalın bir örtüye sahiptir. AS R-116’ya göre örtüsünde bazik bileşen miktarının yüksek olması nedeniyle elde edilen kaynak metalinin mekanik özellikleri daha yüksektir. Kaynak metali çatlamaya karşı yüksek direnç gösterir. Cürufu kolay kalkar ve yüksek kalitede, pürüzsüz kaynak dikişleri elde edilir. Kaynak öncesi elektrodun tutuşması ve yeniden tutuşması kolaydır.

2)ANTİPAS ASTAR BOYAMIZIN FARKI VE ÖZZELLİKLERİ:

 • Sentetik astar boyadır.
 • Kurşunsuz
 • Son kat için düzgün ve sağlam yüzey sağlar.
 • TS 11651’e uygundur.

3)YANGIN KAPILARIMIZIN FARKI VE ÖZZELLİKLERİ:

Yanmaz sertifikalı yangın kapısı bizden alınır çünkü:

TS BELGELİ VE KONTROLLERİ YAPILMADAN SATIŞA ÇIKMAMAKTADIR 

800 C KADAR 1/2 SAATE KADAR ATEŞE DAYANABİLİR SAC VE TAŞYÜNÜ 

KOLAY AÇILABİLİR PRATİK BANİKBAR KİLİT SİSTEMİ 

ÇİFT KAÇ YANMAZ FIRIN BOYA 

VE İSTEDİĞİNİZ ÖZEL ÖLÇÜLERDE VE SİZE ÖZEL FİYATLARDA ..

Yangın merdiveni ve yangın kapısı için bizimle irtibata geçmeniz halinde uzman ekibimiz tarafından detaylı bilgilendirilir ve uygun fiyat teklifi alırsınız.

error: Content is protected !!